Projekt Mladí terénni  výskumníci realizujú žiaci 7. ročníka v termíne od septembra 2014 do júna 2015.  Je zameraný na  zážitkové učenia v teréne konkrétne v  lesoparku Chrasť, nachádzajúcom sa v blízkosti školy, a na Vodnom diele Žilina. Žiaci pracujú pod odborným dohľadom botanika-ekológa Ing. Z. Pčolovej a zoológa Ing.  L. Hlôžka z firmy Ekospol a.s. v Žiline a pod vedením pedagógov  Mgr. M. Lacovej, Mgr. K. Jelínkovej a špeciálneho pedagóga Mgr. V. Kašperovej.

V projekte žiaci vykonávajú prieskum rastlinstva, botanické snímkovanie, vytváranie herbárov. Zoologický výskum drobných živočíchov realizujeme odchytom  živolovnými pascami, umiestnením hniezdnych tubusov pre drobnú zver, pozorovanie a výskum cicavcov, ich váha, veľkosť a iné znaky. Prieskum zveri žijúcej v lesoparku vykonávame prostredníctvom fotokamery na pozorovanie živočíchov. Pozorovanie vtákov vykonávame voľným pohľadom i ďalekohľadom  a žiaci sa učia identifikovať vtákov  pomocou ich hlasov.

V projekte si žiaci prakticky  vyskúšajú prácu  biológa a botanika v teréne. Následne písomne spracujú výsledky ich bádania. Tieto výstupy  budú publikované v regionálnych médiách, v spracovanej brožúre, ktorú odošleme na Odbor životného prostredia v Žiline, a na webovom sídle školy. Žiaci svojou výskumnou prácou získajú prospešné informácie o flóre a faune  svojho regiónu. Projekt rozšíri ekologické vedomie žiakov, informovanosť o hodnotách regionálneho životného prostredia  a posilní pozitívne environmentálne cítenie.

Naším zámerom je zabezpečiť v praxi  dlhodobú životnosť realizovaného projektu, jeho cieľov a obsahu, preto textové, fotografické  a digitálne spracované materiály zapracujeme do  školského vzdelávacieho programu v predmete biológia a do  plánu environmantálnej výchovy v našej škole.

 

 Program projektu

1. Workshop - fotogaléria

2. Prvý deň v teréne - inštalácia živolovných pascí - fotogaléria

3. Druhý deň v teréne

- botanický prieskum - fotogaléria

- zoologická identifikácia odchytených zvierat - fotogaléria

- inštalácia fotokamery - fotogaléria

4. Záznamy z fotopasce umiestnenej v lesoparku Chrasť - fotogaléria

videozáznam1               videozáznam2               videozáznam3

videozáznam4               videozáznam5               videozáznam6

videozáznam7               videozáznam8

5. Tvorba herbára - workshop - fotogaléria

6. Tretí deň v teréne - pozorovanie vodných vtákov: čajka smejivá, čajka striebristá, čajka sivá, čajka bielohlavá, kormorán čierny, kačica divá, rybárik riečny, labuť hrbozobá, sokol myšiar - fotogaléria

7. Štvrtý deň v teréne - stopy zvierat - pozorovanie - fotogaléria

8.  Liečivé byliny a pitie čaju - fotogaléria

9.  Noc - fotogaléria

10.Tubusy - fotogaléria

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.