Brány našej školy boli prvýkrát otvorené 1.9.1988.

Jej interiér ožil detským džavotom, naplnil sa pozitívnou energiou priateľstiev, očakavání a radosti z novej školy.

Zakladajúci tím - vedenie školy

Mgr. Jozef Klimko - riaditeľ školy

Mgr. Marta Michelčíková - zástupkyňa RŠ

Mgr. Vladimír Valent - zástupca RŠ

Súčasný tím - vedenie školy

Mgr. Karol Veselský - riaditeľ školy

Mgr. Alena Tisoňová - zástupkyňa RŠ

Mgr. Ivona Mešková - zástupkyňa RŠ

Modernizácia našej ZŠ

1989 - 1990 - prvé odborné učebne - chemické laboratórium, jazyková a prírodovedná učebňa, telocvičňa, žiacka kuchynka a dielne,

1991 - športový areál - 3 ihriská, bežecká dráha, doskočisko,

1995 - zriadenie posiľovne,

2001 - prvá učebňa informatiky,

2002 - učebňa IKT pre 2. stupeň - vybudovaná z projektu Infovek,

2003 - učebňa IKT vybudovaná za podpory OZ rodičov,

2004 - hokejbalové ihrisko v športovom areálli školy,

2005 - učebňa IKT pre 2. stupeň - modernizovaná z projektu Infovek: Otvorená škola,

2007 - modernizácia vybavenia posilňovne,

2007 - jazykové laboratórium na výučbu cudzích jazykov - vybudované z prostriedkov eurofondov,

2007 - výmena plastových okien na triedach 1. stupňa,

2008 - renovácia volejbalového ihriska v športovom areáli,

2008 - otvorenie interaktívnej učebne z prostriedkov OZ rodičov a sponzorov,

2008 - výmena okien na triedach 1. stupňa,

2008 - výmena vchodových dverí,

2008 - WIFI sieť,

2009 - zriadenie interaktívnej učebne pre 1.stupeň,

2009 - renovácia podlahovej krytiny v telocvični,

2009 - rekonštrukcia IKT učebne pre 2.stupeň,

2009 - učebňa IKT pre 1.stupeň - modernizovaná z projektu ESF - Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách,

2010 - výmena plastových okien na štyroch triedach, výmena podlahovej krytiny v chodbových priestoroch,

2011 - inštalácia dataprojektorov v triedach 1.A,1.B,

2011 - zakúpenie moderného a funkčného nábytku pre 0 - tý ročník (šesťuholníkové pracovné stoly),

2011 - oprava strechy na budove školy,

2011 - oprava palubovky v telocvični a realizácia nového náteru,

2011 - výmena PVC v triedach a chodbách školy,

2011 - výmena plastových okien v triedach, chodbe a školskej jedálni,

2011 - výmena tabúľ vo všetkých kmeňových triedach,

2011 - výmena pracovných stolov a lavíc na 1. aj 2. stupni,

2011 - rekonštrukcia WC pri telocvični a na prízemí školy,

2011 - úprava priestorov zborovne školy,

2012 - nákup a inštalácia dataprojektorov v triedach 0.A, 2.A, 3.A, 4.A, 4.B,

2012 - výmena okien v kabinete jazykov,

2012 - výmena ochrannej siete v telocvični,

2012 - rekonštrukcia šatní a priestorov pred dieľňami novou dlažbou,

2012 - krajinné úpravy okolia školy a revitalizácia zelene,

2012 - zakúpenie kancelárskej techniky - tlačiarne, PC, notebook.

Tradície našej ZŠ

- školské akadémie - vianočná a koncoročná rozlúčka s deviatakmi,

- školský žiacky časopis Gaštanoviny, Pagaštanko,

- Gaštaniáda - športovo - zábavné súťaže žiakov,

- Deň Zeme - žiacka environmentálna konferencia,

- pobočka Krajskej knižnice - detská literatúra,

- spoločenské posedenie pre rodičov,

- karneval pre deti,

- čitateľský maratón,

- besiedky pre rodičov ku Dňu matiek,

- dni otvorených dverí - účasť rodičov na vyučovacom procese.

Humanitárna činnosť školy

- OZ Priatelia stonožky pri Zš Gaštanová - maľovanie vianočných pohľadníc - výťažok z predaja na podporu - oddelení Žilinskej nemocnice www.centipedefriend.org

- Unicef,

- Unicef - Modrý gombík,

- Žltý narcis.

Sociálna inklúzia

Škola vytvorila imobilnému žiakovi podmienky, ktoré mu umožňujú dostupnosť vzdelávania aj v odbornýchučebniach na poschodí a vhodné sociálne podmienky pre spokojný život v škole:

- bezbariérový vstup do budovy školy,

- špeciálna školská lavica,

- schodolez na pohyb žiaka s vozíčkom na poschodia do odborných učební,

- WC pre potreby vozičkára vybavené bidetovou WC doskou na osobnú hygienu žiaka,

- asistent učiteľa.

Žiak so zrakovou poruchou pracuje na vyučovacích hodinách so špeciálnou čítacou lupou prenášajúcou zväčšený obraz čítaného textu na monitor.

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.