- Poskytujeme výchovu a vzdelávanie so zameraním na tvorivo-humanistické učenie. Dávame šancu prežiť radosť z úspechu v škole všetkým deťom, a to s ohľadom na ich vývojové schopnosti učenia.

- Učíme formou zážitkového a projektového učenia i za podpory informačno-komunikačnej techniky (IKT), vedieme deti k vzájomnej kooperácii pri učení. Naším cieľom je rozvíjať tvorivé schopnosti detí. Pomáhame im získať kompetencie, ktoré sú pre nich potrebné pre úspešné napredovanie i v ďalšom študentskom živote.

- Pomáhame i deťom, ktoré majú vývojové poruchy učenia, aby mali šancu úspešne prospievať. Deti pracujú pod dohľadom školského špeciálneho pedagóga a psychológa. Títo odborníci priamo pomáhajú deťom v škole, poskytujú poradenstvo učiteľom i rodičom detí.

- Vzdelávame i deti so zrakovými poruchami a deti imobilné, pripútané na invalidný vozíček.

- Pripravujeme našich žiakov žiť v demokratickej spoločnosti, kde sa sloboda rovná zodpovednosti za svoje konanie, rozhodnutia i úspešné kreatívne napredovanie.

U našich žiakov posilňujeme:

- Aktívnu disciplínu a zodpovednosť.

- Vlastný názor, hodnotenie a sebahodnotenie.

- Uvedomenie si vlastných chýb a ich príčin.

- Pochopenie podstaty svojej činnosti.

Vytvárame priestor pre participáciu rodičov na riadení školy a podmienky na kvalitnú komunikáciu medzi rodičmi a učiteľmi. Organizujeme týždeň otvorených dverí pre rodičov a umožňujeme im zúčastňovať sa vyučovania podľa vlastnej požiadavky počas celého školského roka.

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.