Našim cieľom je odborne viesť žiakov k získavaniu kľúčových kompetencií, ktoré sú pre žiaka potrebné na riešenie životných úloh.

Absolvent našej školy by mal svojim správaním a vystupovaním prezentovať svoje:

Kognitívne (poznávacie) kompetencie:

- vedieť sa učiť a poznať vlastný štýl učenia,

- vedieť pracovať s rôznymi zdrojmi informácií,

- vedieť aktívne počúvať,

- mať rozvinuté vyššie poznávacie funkcie učenia na úrovni anylýzy, syntézy a hodnotenia,

- vedieť aktívne pracovať s IKT.

Sociálne spôsobilosti (kompetencie):

- vytvárať pozitívne medziľudské vzťahy,

- vedieť slušne komunikovať a argumentovať,

- vedieť uznať názory iných ľudí a spolupracovať v tíme,

- vedieť zvládať vlastné emócie a správať sa kultivovane,

- mať zodpovednosť za svoje správanie.

Sebaprojektívne personálne spôsobilosti (kompetencie):

- mať vlastnú sebadôveru a sebaúctu,

- poznať sebahodnotenie s prijatím sebakritiky a uvedomovaním si svojich silných stránok,

- mať zodpovednosť za vlastné učenie,

- vedieť sa realizovať a projektovať si svoj osobný rozvoj.

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.