Vypracovaním vlastných projektových zámerov sa naša škola  zapája do rozvojových projektov MŠ SR s cieľom rozvíjať inovačné metódy v prospech učenia sa našich žiakov.

Medzinárodný projekt Comenius - SPUREN

 koordinátor projektu: Mgr. Karol Veselský

Realizácia projektu 2013/2015

 

Zbierame príslovia k téme "VZDELANIE" a robíme k ním ilustrácie
Prekladáme, respektíve hľadáme podobný ekvivalent v iných jazykoch
Uvádzame príklady ich využitia
Zahráme príslovia pantomímou, nakrútime hovorené slovo vo filmovej scénke
Hľadáme spoločné stopy (SPUREN), korene, symboly európskych jazykov

Projekt Korčuľuje celé Slovensko

Projekt Druhý krok

Projekt na podporu zvýšenia úrovne vzdelávania detí v oblasti ľudských práv so zameraním na práva národnostných menšín a zdravotne postihnutých detí

realizácia projektu 2010/2011

koordinátor projektu: Mgr. Karol Veselský

Projekt sa realizuje s finančnou podporou Úradu vlády SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd.
Cieľom projektu je zvýšiť úroveň a kvalitu vzdelávania učiteľov a mládeže na základných školách v oblasti ľudských práv.
Do projektu je zaradená ešte škola  vo Vysokej pri Morave.

  Medzinárodný projekt Coménius

  rok realizácie projektu 2009/2013                 

koordinátor projektu: Ing. Renáta Marťáková

tlmočník a prekladateľ: Mgr. Soňa Hulínová

Projekt je zameraný na rozvoj spolupráce pedagógov a žiakov na medzinárodnej úrovni v oblasti environmentálnej výchovy. Podrobnejšie informácie o projekte získate na   http://gastanovazilina.webnode.cz /  

 

Úspešné projekty školy zamerané na budovanie odborných učební a podporu vzdelávania za pomoci informačno - komunikačnej techniky (IKT)

Infovek

infovek  

  rok realizácie projektu 2002

 autor a koordinátor podprojektu: Mgr. Kristína Jelínková

 

Otvorená škola                        otv.skola

  rok realizácie projektu 2005       

autor a koordinátor podprojektu: Mgr. Kristína Jelínková

 rok realizácie projektu 2007

autor a koordinátor podprojektu: Mgr. Kristína Jelínková

 rok realizácie projektu 2008

autor a koordinátor podprojektu: Mgr. Kristína Jelínková, Ing. Renáta Marťáková

   
   

 

  Európsky sociálny fond  -  Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách

 
           

rok realizácie projektu 2009                        koordinátor projektu: Mgr. Kristína Jelínková, Ing. Renáta Marťáková

Základná škola Gaštanová je  zaradená do národného projektu Modernizácia vzdelávacieho procesu na základných školách “ ktorý je vypracovaný v súlade s Operačným programom Vzdelávanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Základným zámerom projektu je pripraviť učiteľov na aktívnu realizáciu školskej reformy - prispôsobenie vzdelávacieho systému potrebám vedomostnej spoločnosti. Špecifickým cieľom projektu je inovovať a modernizovať obsah, metódy a výstupy vyučovacieho procesu pre nové kompetencie práce v Modernej škole 21. storočia. 

Projektových aktivít sa zúčastňujú:

Mgr. Hilda  Kormanová,  pedagóg prvého stupňa základnej školy

Mgr. Miriam Jamborová, pedagóg slovenský  jazyk

Mgr. Anna Lejtrichová, pedagóg dejepis

Ing. Renáta Marťáková, pedagóg biológia

V rámci projektu je škola vybavená:

8 počítačmi pre žiakov

4 notebookmi pre učiteľov

1 dataprojektorom

 

  Prostredníctvom projektu vytvárame pre žiakov kvalitné vzdelávacie podmienky.

 

Otvorená škola 2008               

 
 

 autor: Ing. Renáta Marťáková

Dňa 25.3.2009 sa uskutočnila pod záštitou Ministerstva školstva v Bratislave konferencia – ,,Modernizácia vzdelávania s podporou projektov“.

Konferencia bola venovaná vyhodnoteniu schválených rozvojových projektov orientovaných na  podporu využívania informačno-komunikačných technológií vo vyučovacom procese.

Celkovo bolo podaných 823 projektov z celého Slovenska.

Z 52 podporených projektov bolo vybraných 6 najúspešnejších  projektových zámerov, ktoré boli prezentované na celoslovenskej konferencii v Bratislave. Medzi nimi bol prezentovaný aj náš  projekt ,,Modernizácia IKT v ZŠ Gaštanová v Žiline“ orientovaný na dobudovanie školskej siete s cieľom vytvoriť optimálne podmienky pre vyučovací proces a zavedenie aSc agendy do pedagogickej  praxe. Úspešným realizovaním projektu ,,Modernizácia IKT v ZŠ Gaštanová v Žiline“ naša práca nekončí. V súčasnej dobe pripravujeme ďalšie zaujímavé projekty, ktoré orientujeme na kvalitu vzdelávania žiakov našej základnej školy.

Jazykové laboratórium 2007  

Odborná učebňa na výučbu cudzích jazykov, poskytuje efektívne formy vzdelávania žiakov  aj prostredníctvom on-line učenia.   

 autor podprojektu: Mgr. Kristína Jelínková, koordinátor: PaedDr. Janka Frívalská

                                 

Úspešné projekty zamerané na podporu športu  a zdravého životného štýlu:   

Zdravá škola                                 
 

autor  podprojektu: Mgr. Ingrid Dolníková

koordinátor: Mgr. Alena Tisoňová, Mgr. Kristína Jelínková

                                                            

Otvorená škola 2007                          
Šport

autor  podprojektu: Mgr. Ingrid Dolníková, koordinátor: Mgr. Alena Tisoňová 

Úspešný projekt zameraný na kvalitu vzdelávania integrovaných žiakov    

názov projektu:   Rozvíjanie bez stresu    

zameranie projektu:          zameraný na podporu kvality vzdelávania detí s poruchami učenia
                                                                                           autor: Mgr. Kristína Jelínková
                                                                                           koordinátor: Mgr. Romana Repkovská   

                                                                                             

Úspešný projekt zameraný na vytvorenie optimálnych podmienok na osobný   a pracovný život v škole pre imobilného žiaka :  

  Sociálna  inklúzia  2006  
 

  autor podprojektu a koordinátor projektu: Mgr. Kristína Jelínková

  

Interné projekty realizované v škole

- zamerané na budovanie informačnej spoločnosti:

 Rekonštrukcia PC učebne 2009

  koordinátor: Mgr. Kristína Jelínková

                   Ing. Renáta Marťáková

 Interaktívna učebňa pre 2.stupeň   2008 

 koordinátor: Mgr. Kristína Jelínková

 Interaktívna učebňa pre 1.stupeň

 koordinátor: Mgr. Iveta Šimková

 Informatizácia školy

 koordinátor: Mgr.Kristína Jelínková

                   Ing. Renáta Marťáková

 Bezpečnostný systém školy  2008

 koordinátor: Mgr. Vladimír Valent

 - zamerané na rozvoj environmentálnych zručností žiakov

                    Deň Zeme                                           koordinátor: Ing. R. Marťáková, Ing. E.Hriňáková

- zamerané na rozvoj emocionálnej inteligencie a tréning prosociálneho správania:

              Program na rozvíjanie sociálnych zručností           autor projektu: Mgr. Romana Repkovská

- zamerané na rozvoj čitateľských zručností a vzťahu k literatúre:

     Školská čitáreň  2009             autor podprojektu a koordinátor projektu: Mgr. Kristína Jelínk ová

Projekty realizované v spolupráci s mimoškolskými inštitúciami :

Školská knižnica

fúzia s Mestskou knižnicou v Žiline, knihy požičiavame členom      deťom na sídlisku             

koordinátor: Mgr. Jana Beňadiková a Jana Kavecká

Týždeň pre menej odpadu

environmentálna výchova, projektové učenie

koordinátor: Ing. R. Marťáková

spolupracovali: Ing. E.Hriňáková, Mgr. M. Mičúchová

  Energia v doprave

environmentálna výchova, projektové učenie

koordinátor: Mgr. Kristína Jelínková

spolupracovali: Mgr. Hriňáková, Mgr. Popluhárová, Ing. Marťáková, Mgr. Hojová, Mgr. Frčková

Správaj sa normálne

právna výchova

koordinátor prevencie: Anton Marek

Detský čin roka

posilňovanie emocionálnych a sociálnych zručností

koordinátor: Mgr. Jančíková

dets.cin.roka

Už deväť rokov sa naša škola zapája do projektu "Detský čin roka" , ktorý organizuje spoločnosť Whirpool pod záštitou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Žiaci, ako členovia detskej poroty, odovzdaním svojich hlasov životným príbehom detí podporujú dobro svojich rovesníkov. V 6. kategóriách sa pod vedením pani učiteľky etickej výchovy oboznamujú so skutočnými dobrými skutkami, ktoré vykonali deti. Na základe vlastného uváženia vyberú z každej kategórie príbeh, ktorému pridelia svoj hlas.

Za aktívnu činnosť v hodnotení príbehov, bolo škole aj v tomto školskom roku udelené ocenenie "ŠKOLA DOBRÝCH SKUTKOV".

Táto naša aktivita je vyjadrením podpory všetkým deťom, ktoré zachraňujú, ochraňujú či pomáhajú a je pre nás inšpiráciou v snahe urobiť život príjemnejším.

        

- Škola hrou                             (zážitkové učenie)                               Mgr. Jana Beňadiková, Mgr. Hilda Kormanová

- Cesta k emocionálnej zrelosti (rozvoj osobnosti a protidrogová prevencia)                                     Mgr. Viera Jančíková

- Sme na jednej lodi                 (tréning prosociálnych vzťahov)                  PaedDr. V.Berhanová, PaedDr L. Halásová

- Hokejbalové ihrisko                       (tréning  aktívnych športových zručností)                                                    PaedDr. Michal Červený

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.