II. Charakteristika školského vzdelávacieho programu

 

Školský vzdelávací program ZŠ s MŠ Gaštanová je dokumentom, v ktorom škola predstavuje rodičom a žiakom ponúkané spôsobilosti, ktoré majú možnosť žiaci získať v procesoch učenia sa v oblasti kognitívneho (poznávacieho), sociálneho a personálneho rozvoja. Program je zároveň sľubom školy vytvárať v procesoch výchovy a vzdelávania  žiakov v škole také podmienky, ktoré umožnia naplnenie ponúkaných zručností. Dá šancu každému žiakovi, aby sa rozvíjal podľa svojich schopností a bolo mu umožnené zažiť úspech. Škola zabezpečí vhodné podmienky na moderné vzdelávanie žiakov.

Ciele výchovy a vzdelávania našej školy (Pedagogický princíp školy)

 • Orientovať pedagogické stratégie v procesoch učenia sa  na rozvoj vyšších poznávacích funkcií žiakov so zameraním na posilňovanie ich  tvorivého myslenia, riešenia problémových úloh a tvorbu projektov vo všetkých predmetoch. Rešpektovať  vývinové predpoklady učenia sa u jednotlivých žiakov.
 • Zabezpečiť kvalitnú prípravu žiakov v cudzích jazykoch so zameraním na komunikatívnosť s ohľadom na vývinové predpoklady jednotlivých žiakov.
 • Dosiahnuť kvalitatívne zvýšenie gramotnosti žiakov v oblasti informačno-komunikačných technológií.
 • Učiť žiakov využívať informačno-komunikačnú techniku na podporu procesov učenia sa.
 • Posilňovať u žiakov emocionálnu inteligenciu, prosociálne cítenie a hodnotovú orientáciu.
 • Dosiahnuť zvýšenie čitateľskej gramotnosti
 • V spolupráci s rodičmi žiakov vychovávať pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a slobodných ľudí
  Umožniť žiakom osvojiť si spisovnú podobu materinského jazyka, rozvíjať zrakové, sluchové vnímanie, motorické zručnosti, komunikačné schopnosti na úrovni písomnej a ústnej, čítať s porozumením
 • Zameranie školy a stupeň vzdelania

  Všetkým žiakom,  rodičom aj verejnosti je škola otvorená svojim obsahom vzdelania, demokratickými princípmi, rešpektovaním žiaka ako osobnosti, diferencovaným prístupom, vzťahmi v škole. Podporujeme samostatné myslenie, spriaznenosť s prírodou a jej zákonmi. Kladieme dôraz na všestranný rozvoj osobnosti každého jedinca. Dôležitú úlohu plní aj školský klub.

  Naša škola má širokú ponuku záujmových krúžkov, ktoré môžu žiaci využívať v poobedňajších hodinách.

  Náš ŠkVP počíta s integráciou školy, pre žiakov so zdravotným znevýhodnením  a sociálnym znevýhodnením. Máme otvorený nultý ročník. Kladieme dôraz na pripravenosť žiakov do 1. ročníka.

  Veľmi významné je úsilie školy o prehĺbenie jazykových schopností so zameraním cudzieho jazyka v praxi. Kvalitnú jazykovú výuku umožňuje delenie žiakov na skupiny vo všetkých ročníkoch.

  V náboženskej výchove je škola ústretová záujmom rodičov – zoznamovať žiakov so základmi kresťanstva, umožňujeme žiakom katolícke aj evanjelické náboženstvo.

  Značný dôraz v učebnom pláne je kladený na informatiku, rozvoj zručnosti využívať počítačové aplikácie. Hlavnou črtou absolventa nášho programu bude ich aktívne a samostatné používanie.

    Vytvoriť podmienky na vzdelávanie pedagogických zamestnancov v oblasti novej metodiky učenia, projektového a problémového učenia pedagogických zamestnancov v mimovyučovacom čase v spolupráci s MPC, individuálne vzdelávanie v oblasti IKT, využívania interaktívnej tabule . Priebežne vzdelávať pedagógov aj v oblasti  vzdelávania detí s vývojovými poruchami učenia, kariérneho, funkčného a odborného  vzdelávania.  Vzdelávanie učiteľov budeme naďalej podporovať a tematicky usmerňovať v súlade s pedagogickou koncepciou školy.

      Vytvárať  podmienky pre skvalitňovanie materiálno – technického vybavenia  nových odborných učební a bežných učební vybavených  IKT.

    

    

     Naším cieľom je naďalej podporovať  vzdelávanie pedagogických zamestnancov, zamerané na novú metodiku učenia a na zvyšovanie kompetencií aj v oblasti zavádzania integrovaného blokového vyučovania.

     Druhý stupeň základnej školy poskytuje nižšie stredné vzdelanie, pripravuje žiakov na ďalšie štúdium na gymnáziách,  na umeleckých školách, na stredných odborných školách so študijnými a učebnými odbormi.

  V zameraní  školy vychádzame z našich  cieľov výchovy a vzdelávania,  z požiadaviek rodičov na zručnosti svojich detí vyjadrených v ankete školy,

  z požiadaviek stredných škôl na profil absolventa základnej školy.

  Zvýšenú pozornosť venovať školským i mimoškolským športovým aktivitám, v interiéri a exteriéri školy budovať materiálno- technické vybavenie na rozvoj športu. Zapájame žiakov do športových, výtvarných, matematických a environmentálnych súťaží.

  Stupeň vzdelania

  ISCED 1 – primárne vzdelanie

  IŠKVP    – primárne vzdelanie

  ISCED 2 – nižšie sekundárne vzdelanie

  IŠKVP    – nižšie stredné vzdelanie

Copyright © 2012  Základná škola Gaštanová, Žilina. All Rights Reserved.